Wspieramy organizacje, agencje i przedsi?biorstwa o ?rodowiskach nasyconych zasobami, aby mog?y podejmowa? bardziej ?wiadome decyzje dotycz?ce zasobów swojej infrastruktury.

YOTTA TO MY.

Yotta specjalizuje si? w dostarczaniu oprogramowania i us?ug do zarz?dzania zasobem po??czonym. Umo?liwiamy organizacjom podejmowanie lepszych, bardziej ?wiadomych decyzji, ??cz?c ich systemy, zasoby i pracowników, oraz systematyzuj?c i rejestruj?c tworzone przez nich dane, zapewniaj?c wgl?d w informacje dotycz?ce dzia?alno?ci operacyjnej.

Podstaw? wszystkich naszych dzia?a? jest innowacyjno??, a si?? nap?dow? s? dane.

Rozumiemy potrzeby naszych klientów i oferujemy im rewolucyjne rozwi?zania s?u??ce do zarz?dzania zasobem po??czonym, wykorzystuj?c nasze wiod?ce w bran?y oprogramowanie i us?ugi doradcze.

Next Section

CYFROWA TRANSFORMACJA

Ma miejsce wokół nas - cyfrowa transformacja w służbach publicznych wymaga nowych technologii, procesów oraz innego sposobu myślenia. Alloy to jedyna dostępna platforma, zbliżająca ludzi, zasoby oraz systemy, w której samym centrum znajdują się dane. Alloy powstała jako odpowiedź na rewolucję cyfrową i ma stanowić centrum cyfrowej transformacji w strategii Państwa organizacji.

Dowiedz się więcej
Alloy logo

?wiat wokó? nas ulega zmianom za spraw? rosn?cej ilo?ci danych i liczby po??cze? oraz potrzeby jak najskuteczniejszego wykorzystania tej sytuacji. Oprogramowanie Alloy pozwoli organizacjom wkroczy? w przysz?o??, umo?liwiaj?c po??czenie zasobów i danych ró?nego typu, a tak?e wspieraj?c klientów w podejmowaniu bardziej przemy?lanych, lepszych decyzji, oraz maksymalnym zwi?kszeniu ich wydajno?ci.

Odkryj Alloy
Horizons logo

Zrób krok naprzód w zarz?dzaniu zasobem, przyjmuj?c kompleksowe podej?cie dzi?ki oprogramowaniu Horizons s?u??cemu do zarz?dzania zasobem przedstawionym wizualnie.

Odkryj Horizons
Smart Cities Logo

Wdro?enie technologii inteligentnych ju? teraz stanowi jedno z podstawowych zada? organów pa?stwa, a nad??anie za post?puj?cymi zmianami narzuca w?adzom samorz?dowym i centralnym konieczno?? przekszta?ce? organizacyjnych.

W?a?nie tu wkraczamy do akcji. Oferowane przez nas oprogramowanie Alloy umo?liwia jednolite zarz?dzanie pakietem ró?nych zasobów.

Zarz?dzamy technologi? inteligentnych miast.

Zobacz treść wideo

Klienci

Derby City Council logo
Highways England logo
Wigan Council logo
Bracknell Forest Council logo
Zobacz studia przypadków

Od samego pocz?tku Yotta w pe?ni anga?uje si? w ten proces i ch?tnie z nami wspó?pracuje w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwi?za? wobec wyzwa?, jakie stawia konserwacja infrastruktury drogowej.

Jonathan Westell, Kierownik ds. Kontraktów Drogowych i Dostaw, Dzia? Drogownictwa i Infrastruktury, Rada Gminy Brent, Wielka Brytania

Wysokiej klasy mo?liwo?ci w zakresie wizualizacji oferowane przez system Horizons, czyni? z niego fantastyczne narz?dzie do prezentacji. Korzystamy z niego, aby zapozna? wszystkie zaanga?owane podmioty z tym, w jaki sposób ró?ne warianty konserwacji oddzia?ywa? b?d? na stan ca?ej sieci w przysz?o?ci.

Jim Turton, Kierownik Dzia?u In?ynierii i Zagro?enia, Rada Gminy Warrington

Oprogramowanie Horizons znacznie zmieni?o sposób, w jaki prowadzimy dyskusje bud?etowe; teraz nasze dyskusje opieraj? s? na konkretach.

Rada hrabstwa East Sussex

Wspó?praca z firm? Yotta umo?liwi?a nam podniesienie standardów zarz?dzania zasobem infrastruktury drogowej w ca?ym hrabstwie, przy jednoczesnym zapewnieniu skuteczno?ci operacyjnej i obni?eniu kosztów.

Tracy Jessop, Zast?pca Dyrektora, S?u?by ds. Spo?eczno?ci i Ochrony ?rodowiska, Rada Hrabstwa Norfolk
Next Section