YOTTA: Kolejny szczebel Twojej kariery

Polegamy na wspania?ych pracownikach, którzy pomagaj? nam utrzymywa? pozycj? lidera na naszym rynku, dlatego przyci?ganie odpowiednich talentów jest fundamentem naszego sukcesu. Oczywi?cie dzi?ki najlepszym pracownikom mo?emy zapewni? naszym klientom najlepsze wyniki.

Dlatego Yotta stawia nie tylko na zadowolenie klientów, ale te? swoich pracowników. Dzi?ki zapewnieniu odpowiedniej atmosfery, obowi?zków, korzy?ci oraz mo?liwo?ci w zakresie szkole? oferowanych pracownikom mamy dost?p do najlepszych talentów zdolnych do ?wiadczenia klientom naszych us?ug.

Yotta wchodzi w sk?ad grupy Oxford Metrics i dzi?ki temu mo?e pochwali? si? bogatym dziedzictwem w zakresie skutecznego rozwoju w technologicznej czo?ówce przedsi?biorstw w swojej bran?y.

ROZWIJAJ SWOJE UMIEJ?TNO?CI DZI?KI INNOWACYJNEJ, TWÓRCZEJ PRACY

Technologia i innowacyjno?? to podstawy firmy Yotta.  Nasz? pasj? stanowi zarz?dzanie zasobami – wszelkimi zasobami – w przypadku których mo?emy po??czy? ludzi, systemy i zasoby. Dbamy, aby nasze produkty i us?ugi cechowa?y si? kreatywno?ci? i innowacyjno?ci? – w procesie tym uczestnicz? wszyscy pracownicy firmy Yotta.

Na ka?dym stanowisku w firmie Yotta czeka na Ciebie praca z najnowszymi osi?gni?ciami w dziedzinie technologii, takich jak internet rzeczy czy najnowsze technologie czujników.  Od pracowników oczekujemy aktywnego zainteresowania nowymi technologiami i koncepcjami, aby mogli zaoferowa? naszym Klientom najlepsze z mo?liwych rozwi?za?.

PRACA W?RÓD INSPIRUJ?CYCH LUDZI

Obs?ugujemy szerok? gam? Klientów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, a dzi?ki temu, ?e Yotta POLEGA na pracownikach z szerok? gam? umiej?tno?ci, do?wiadczenia i wykszta?cenia, mo?emy zapewni? wy?mienit? obs?ug? klientów przy ka?dym kontakcie.

Oferujemy naszym Klientom szeroki asortyment produktów i us?ug, dlatego poszukujemy pracowników o wybitnych talentach w wielu dziedzinach. Jako pracownik firmy Yotta uzyskasz mo?liwo?? zdobycia do?wiadczenia i nowych umiej?tno?ci dzi?ki pracy z wybitnie inspiruj?cymi osobami.

WE WSPANIA?YM ?RODOWISKU

Jeste?my wiod?cym dostawc? technologii zarz?dzania zasobem, a nasze biura to inteligentne, przyjazne miejsca w których zawsze wiele si? dzieje, a ludzie przychodz? nie tylko, aby pracowa?, ale te? by dzieli? si? wiedz? i najlepszymi praktykami.

Nasza centrala mie?ci si? w Leamington Spa, a kolejne brytyjskie biuro w Gloucester, mamy zatem angielskie korzenie; mimo to jeste?my organizacj? o prawdziwie globalnym zasi?gu.  Jeste?my z tego dumni.

Dzia?alno?? naszej firmy w 25 krajach prowadzona za po?rednictwem wielu biur na ca?ym ?wiecie umo?liwia nam wspó?prac? z Klientami i Partnerami w skali globalnej.

Yotta to wspania?e miejsce pracy.

BIEŻĄCE OFERTY PRACY W FIRMIE YOTTA

Jeśli myślisz przyszłościowo, potrafisz dbać o klientów pracując w zespole i możesz pomóc nam w realizacji celów naszej firmy, gorąco zachęcamy do kontaktu z nami.  Wyślij do nas swoje CV i list motywacyjny z wyjaśnieniem, dlaczego powinniśmy zatrudnić właśnie Ciebie.

Wyślij e-mail na adres: [email protected]