Alloy to przysz?o?? zarz?dzania zasobem infrastrukturalnym. ?wiat wokó? nas ulega zmianom, a technologia i Internet rzeczy s? si?? nap?dow? tych zmian.  Skutkiem tego jest gwa?townie rosn?ca ilo?? danych i konieczno?? ??czno?ci non-stop oraz, co oczywiste, osi?gni?cie dzi?ki temu jak najwi?kszych korzy?ci.

data visualisation

Niewiarygodna wizualizacja danych

W dzisiejszych czasach niezb?dne jest, aby oprogramowanie u?atwia?o u?ytkownikom zrozumienie posiadanych danych oraz skutków podejmowanych decyzji. Alloy wykorzystuje wizualizacj? danych, oferuj?c u?ytkownikom ko?cowym nowy poziom funkcjonalno?ci, aby u?atwi? im jak najskuteczniejsze wykorzystanie ich zasobów.

enterprise strength

Si?a przedsi?biorstwa na potrzeby u?ytkowników

Alloy pomaga ?rodowiskom z wieloma zasobami wkroczy? w przysz?o??

Bez wzgl?du na to, czy tworzysz ca?e inteligentne miasta, zarz?dzasz z?o?onymi organizacjami, czy koordynujesz poszczególne rodzaje zasobów, dzi?ki po??czeniu ich z rodzajem danych oprogramowanie Alloy jest w stanie pomóc Twojej organizacji podejmowa? bardziej przemy?lane, lepsze decyzje i maksymalnie zwi?kszy? jej wydajno??

fully mobile

Pe?na
mobilno??

Alloy zaprojektowano z my?l? o mobilno?ci i wydajno?ci Twoich pracowników. Przygotowali?my aplikacje na ró?ne systemy operacyjne, aby nasi klienci mieli dost?p do swoich danych w dowolnych okoliczno?ciach oraz by mogli pracowa? skutecznie i efektywnie wiedz?c, ?e Alloy jest zawsze pod r?k?.

Zaprojektuj w?asne
rodzaje zasobów

Modu? do projektowania w rdzeniu zasobów Assets Core umo?liwia Ci zaprojektowanie zasobu, którym chcesz zarz?dza?. Mo?esz zdefiniowa? i skonfigurowa? zasoby, komponentyzuj?c i dodaj?c w?a?ciwo?ci, dzi?ki czemu zapewnisz pe?n? elastyczno?? dzia?ania swojej organizacji.

Alloy to nowa generacja Zarz?Dzania po??Czonym Aktywem.

powerful workflow

Wydajny
Przep?yw danych

Dzi?ki temu Twoje informacje dotr? do w?a?ciwych osób w czasie rzeczywistym i podnios? poziom przejrzysto?ci w odniesieniu do Twoich zasobów. Wbudowany w Alloy silnik przep?ywu danych to pewno??, ?e wraz z aktualizacj? danych lub zarejestrowaniem nowych zdarze?, nast?pi aktualizacja Twoich systemów w czasie realnym, a powiadomienia o tym otrzymaj? wszyscy niezb?dni pracownicy.

Next Section

Dowolne aktywa...

Sieć drogowa
Smart
Cities
Oświetlenie
uliczne
Gospodarka
odpadami
Utrzymanie
terenu
Struktury
Kanalizacja
Własność
> Zasoby
podziemne

Alloy Mobile

Alloy to wiod?ce w bran?y oprogramowanie do Zarz?Dzania Zasobem po??Czonym firmy Yotta, które obecnie dost?pne jest równie? jako aplikacja mobilna w pe?ni zintegrowana z platform? Alloy.

Next Section

Materiały na temat Alloy

Alloy w 150 sekund

150-sekundowy przegl?d mo?liwo?ci systemu zarz?dzania po??czonym aktywem Alloy.

Zarz?dzanie po??czonym aktywem

Wideo demonstruj?ce mo?liwo?ci Alloy – naszego systemu zarz?dzania po??czonym aktywem.

Demonstracja mo?liwo?ci Alloy

Krótka demonstracja kluczowych elementów oprogramowania do zarz?dzania zasobem po??czonym: Alloy.

Alloy Z Card

Dlaczego w?a?nie Alloy?