Oprogramowanie Horizons wykorzystywane jest to zarz?dzania aktywami sieci drogowej w Wielkiej Brytanii o ??cznej d?ugo?ci ponad 100 000 km, od zespolonych rad terytorialnych, przez gminy londy?skie, miejskie rady metropolitalne, a? po agencje ds. dróg g?ównych i autostrad oraz w?adze hrabstw. ??czna warto?? zasobów, jakimi zarz?dza system Horizons wynosi ponad 115 mld funtów, dzi?ki czemu mo?liwe jest uzyskanie przez w?adze znacznych oszcz?dno?ci, a jednocze?nie uzasadnienie powi?kszenia bud?etu, który pos?u?y do osi?gni?cia wymaganego poziomu ?wiadczonych us?ug.

data and decisions

Przejrzysto?? Twoich danych i decyzji

Zintegruj swoje dane przestrzennie z tradycyjnie z?o?onymi i zró?nicowanymi zestawami danych. Skorzystaj z interfejsu, aby w sposób przejrzysty przegl?da? dane, dzieli? si? nimi, oraz uzyska? zrozumia?e wyniki przeprowadzonej analizy.

Visualised Data

Wizualizowane dane

W oparciu o Google Maps, Horizons oferuje klientom unikalny wgl?d w dane o ich zasobie. Takiej mo?liwo?ci nie daje ?adne inne oprogramowanie. Dzi?ki przyjaznemu interfejsowi i funkcjonalno?ci, ?atwo zauwa?ysz i wyja?nisz zainteresowanym podmiotom rozwój sytuacji i potencjalne skutki podejmowanych decyzji.

Make Your Data Portable

Dane w kieszeni

Oprogramowanie Horizons, od samego pocz?tku stworzone jako rozwi?zanie oparte na chmurze obliczeniowej, u?atwia dost?p do Twoich danych i ich wymian? w biurze, w domu i w terenie. Interfejs ukierunkowany jest na funkcjonalno??, skracaj?c czas potrzebny na szkolenie i zwi?kszaj?c wydajno??.

 • Intuicyjna obs?uga jak w podobnych rozwi?zaniach
 • ?atwy do opanowania dla pocz?tkuj?cych interfejs
 • Szczegó?owe instrukcje u?ytkownika w internecie
 • Szybko reaguj?cy zespó? wsparcia

Dalsze funkcje

Dostępność z hmury

Odtwarzanie treści wideo

Integracja

Sprawozdawczość

Import i eksport

Wsparcie

Analiza

Wyniki strategiczne

Model właściwości antypoślizgowych

Materiały na temat platformy Horizons

Pobierz broszurę

Formularz przesłano pomyślnie.

Wysłano e-mail z potwierdzeniem do .

Pobierz broszurę

Dlaczego Yotta? Dla oprogramowania Horizons

Horizons to nowa generacja oprogramowania do zarz?dzania zasobem, które pozwoli przeku? Twoje dane w przemy?lane, inteligentne decyzje. Umo?liwi ono konsolidacj? Twoich danych i po??czenie oddzia?ów przedsi?biorstwa, wspieraj?c ich wspó?prac? i wymian? wiedzy, a tak?e pozwoli

Rada Hrabstwa East Sussex Horizons

Opinia wyra?ona przez Rad? Hrabstwa East Sussex na temat tego, w jaki sposób korzysta z platformy Horizons do zarz?dzania zasobem przedstawionym wizualnie.

Horizons Z Card

Korzyści oferowane przez Horizons

Horizons na potrzeby in?ynierów ds. konserwacji

 • Horizons umo?liwi Ci skuteczniejsze zrozumienie sieci drogowej, któr? si? opiekujesz i planowanie potencjalnych schematów.
 • W sposób graficzny przedstawisz nasze dane na temat warunków, z ?atwo?ci? przyswajaj?c informacje o stanie zasobu zarówno w kontek?cie ca?ej sieci, jak i na szczegó?owym poziomie sekcji.
 • Skorzystasz z wizualizacji, aby lepiej zrozumie? dane, oraz przeanalizowa? trendy z przesz?o?ci lub na?o?y? dla porównania dane na inne rodzaje danych.
 • Zweryfikujesz miejsca wymagaj?ce potencjalnej konserwacji w zestawieniu ze stanem chodnika, oraz odwiedzisz miejsca w terenie w sposób wirtualny, nie wstaj?c zza swego biurka.
Maintenance engineer icon

Horizons na potrzeby podmiotów zarz?dzaj?cych zasobami

 • Dzi?ki Horizons strategicznie zaplanujesz przysz?e potrzeby inwestycyjne i wielokrotnie przetestujesz ró?ne scenariusze i strategie za pomoc? silnika analiz.
 • Po??czysz wszystkie stosowne zestawy danych, pocz?wszy od stanu infrastruktury a? po wypadki, prace interwencyjne lub roszczenia i wykorzystasz je do stworzenia strategii na poziomie lokalnym.
 • Modelowanie ca?o?ciowe pozwoli Ci przetestowa? pe?en zakres d?ugofalowych strategii, od zrozumienia warunków w przysz?o?ci, w kontek?cie ograniczonego bud?etu, a? po ustalenie bud?etu, jaki potrzebny b?dzie do ?wiadczenia konkretnego poziomu us?ug.
 • B?dziesz w stanie sporz?dzi? sprawozdania odno?nie wszystkich podleg?ych Ci zasobów i bie??cych warunków, tworz?c równie? przejrzyste sprawozdania strategiczne na temat prac w przysz?o?ci.
Asset Manager icon

Horizons na potrzeby dyrekcji

 • Horizons pomog? dyrekcji zaanga?owa? si? na wszystkich poziomach, pocz?wszy od ministerialnego i opinii publicznej a? po oddzia?y w?adz samorz?dowych.
 • Dzi?ki prostym wizualizacjom danych umo?liwia zwi?z?e przedstawienie ró?norodnych mo?liwo?ci konserwacji infrastruktury w przysz?o?ci, które wspomog? ekonomiczne uzasadnienie planów Dyrekcji.
 • Pozwala stworzy? solidne uzasadnienie d?ugofalowych inwestycji i zademonstrowa? na modelu, w jaki sposób wp?ynie to na stan zasobu w przysz?o?ci.
 • U?atwia ??czenie ca?ego oddzia?u, integruj?c wszystkie zestawy danych i demonstruj?c ich znaczenie poprzez podejmowanie jeszcze bardziej trafnych decyzji dotycz?cych konserwacji.
Director icon

Horizons na potrzeby agencji ogólnokrajowej lub rz?dowej

 • Horizons zaoferuje pomoc w zaanga?owaniu osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach w odniesieniu do wydajno?ci i bud?etów.
 • W sposób przejrzysty podkre?li ró?ne scenariusze dzia?ania na potrzeby wielu organów.
 • Umo?liwi porównanie wyników kilku organów, aby podkre?li? wydajno?? i wydatki bud?etowe.
 • Zinterpretuje opó?nienia w pracach konserwacyjnych na podstawie danych z wielu regionów.
National or State Agency

Horizons na potrzeby w?adz samorz?dowych lub regionalnych

 • Umo?liwi jak najskuteczniejsze wykorzystanie istniej?cych ju? danych o zasobie i po??czenie ich z innymi, ró?norodnymi danymi, aby u?atwi? podejmowanie decyzji w sprawach zwi?zanych z konserwacj? infrastruktury.
 • Zaanga?uje odpowiednie zainteresowane podmioty za spraw? zaawansowanych danych i decyzji, korzystaj?c z przekonywaj?cych wizualizacji.
 • Umo?liwi zarz?dzanie podwykonawcami us?ug konserwacyjnych klienta, lub te? oddelegowanie decyzji o przeprowadzeniu konserwacji, dzi?ki czemu klient ma pewno??, ?e do wyboru najlepszej opcji stosowane s? w?a?ciwe narz?dzia.
Local or Regional Authority

Horizons na potrzeby organizacji prywatnych

 • Jako niezawodne, wiod?ce w bran?y narz?dzie, udowodni zdolno?? oferenta do planowania wariantów konserwacji, wspieraj?c tym samym oferty przetargowe z?o?one przez klienta.
 • Przedstawi partnerom klienta ró?norodne warianty konserwacji dzi?ki przejrzystej i zrozumia?ej wizualizacji.
 • Zaplanuje przysz?e dzia?ania w odniesieniu do ca?ego okresu konserwacji, aby optymalnie ?wiadczy? us?ug? na uzgodnionym z kontrahentem poziomie.
 • Zwi?kszy skuteczno?? dzia?ania klienta i zminimalizuje ryzyko poprzez ograniczenie danych do jednolitego systemu przeznaczonego do obs?ugi zlecenia, wraz z informacjami o podj?tych do tej pory dzia?aniach i konserwacji.